Statut

 

Statut Niepublicznego Przedszkola
„Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie”
zawiera:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i zadania przedszkola
 3. Organy Przedszkola oraz ich kompetencje
 4. Ogólne zasady organizacji zajęć w Przedszkolu
 5. Szczegółowe zasady organizacji pracy Przedszkola
 6. Zasady finansowania pobytu dziecka w Przedszkolu
 7. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
 8. Współpraca z rodzicami
 9. Zasady rekrutacji dziecka do Przedszkola
 10. Prawa i obowiązki dziecka
 11. Postanowienia końcowe